Wrocław

 Stary Klasztor - Sala Witrażowa
 ul. Purkyniego 1

 23.04.2023

 17:30
 

Kwietniowy Wieczór Flamenco to okazja do wiosennego spotkania z muzykami z trzech krajów. Na scenie Sali Witrażowej wystąpi bowiem polska tancerka Magdalena Siwecka, hiszpański wokalista Borja Soto oraz grecki gitarzysta Nikos Tsiachris. Co powstanie z połączenia trzech różnych kultur i sztuki flamenco? Przekonajcie się sami już w przedostatnią niedzielę kwietnia we „Wrocławiu – mieście spotkań”.

Magdalena Siwecka karierę taneczną rozpoczynała jako dziecko od tańca klasycznego, nowoczesnego oraz ludowego. Absolwentka Olsztyńskiego Teatru Tańca i Zespołu Tańca Nowoczesnego „Contra” (Mistrzostwo Polski w tańcu nowoczesnym). Uczennica wybitnych tancerzy i choreografów – Piotra Galińskiego i Jacka Łumińskiego. Kształciła się w Polsce i w Hiszpanii u tak znakomitych tancerzy i pedagogów jak Choni Pérez García, Isabel Bayón, Adella Campallo, Yasaray Rodriguez, czy Manuel Betanzos. Założycielka, solistka i choreograf Café Cortao Compañía Flamenca - polskiego zespołu tańczącego flamenco. Inicjatorka i główna tancerka polskiego projektu z udziałem muzyków z zagranicy Proyecto Flamenco. Corazón y alma. Występowała między innymi w Teatrze Wielkim na zaproszenie Sinfonii Varsovii podczas festiwalu Festiwal Szalone Dni Muzyki 2013 – muzyka francuska i hiszpańska. Pasjonatka popularyzacji flamenco wśród wszystkich grup wiekowych, pracuje także z osobami niepełnosprawnymi.

Borja Soto to obecnie jedyny hiszpański śpiewak flamenco zamieszkujący w Polsce, pochodzący z Sewilli. Występuje w Polsce od 2013 roku w różnych formacjach podczas takich wydarzeń jak: Niedokończony dom/ pieśni europejskie w ramach cyklu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Jazz w Pałacach – Zamek Moszna, Duende Festival w Poznaniu, Polska Platforma Tańca, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, Europejska Stolica Kultury - inauguracja 2016, Święto Muzyki w Bukowcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze, BRAVE Together., Festiwal Okno na Świat w Gdańsku. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor artystyczny cyklu koncertowego Wieczory Flamenco. Założyciel zespołu Los Duendes, w którym tworzy teksty i piosenki.

Nikos Tsiachris to grecki gitarzysta i kompozytor mieszkający w Berlinie. Studiował flamenco najpierw w Salonikach, a następnie w Andaluzji (Granada, Sewilla i Jerez). Zaraz po osiedleniu się w Berlinie Nikos założył „Rasgueo”, jeden z najbardziej znanych zespołów flamenco- jazzowych w Niemczech i wydał dwa albumy („Waterfall”, „Echo”) z autorskimi kompozycjami. Trzeci album ma się ukazać w 2023 roku. Podążając za nurtem współczesnego flamenco, wydał dwa albumy z własnymi kompozycjami („Alcance” i „Primavera in Berlin”) oraz nawiązał współpracę z Bandolero, jednym z najbardziej znanych perkusistów flamenco. W planach ma wydanie kolejnego albumu flamenco, we współpracy ze słynnymi muzykami flamenco z Madrytu.

The April Flamenco Evening is an opportunity for a spring meeting with musicians from three countries. Polish dancer Magdalena Siwecka, Spanish vocalist Borja Soto and Greek guitarist Nikos Tsiachris will perform in Witrażowa Hall. What will emerge from the combination of three different cultures and the art of flamenco? See for yourself on the penultimate Sunday of April in “Wrocław - the meeting place”.

Magdalena Siwecka started her dancing career as a child with classical, modern and folk dance. A graduate of the Olsztyn Dance Theater and the Contra Modern Dance Group (Polish Championship in modern dance). A student of outstanding dancers and choreographers - Piotr Galiński and Jacek Łumiński. She studied in Poland and Spain with such outstanding dancers and teachers as Choni Pérez García, Isabel Bayón, Adella Campallo, Yasaray Rodriguez and Manuel Betanzos. Founder, soloist and choreographer of Café Cortao Compañía Flamenca - a Polish flamenco dancing group. Initiator and main dancer of the Polish project with the participation of musicians from abroad, Proyecto Flamenco. Corazón y alma. She has performed i.a. at the Teatr Wielki invited by Sinfonia Varsovia during the Festival Crazy Days of Music 2013 – French and Spanish music. Passionate about popularizing flamenco among all age groups, she also works with people with disabilities.

Borja Soto is currently the only Spanish flamenco singer living in Poland, originally from Seville. He has been performing in Poland since 2013 in various formations during such events as: Unfinished House / European Songs as part of the European Capital of Culture Wrocław 2016 cycle, Jazz in Palaces - Moszna Castle, Duende Festival in Poznań, Polish Dance Platform, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, European Capital of Culture - inauguration 2016, Festival of Music in Bukowiec, International Folklore Festival in Zielona Góra, BRAVE Together, Festival Window to the World in Gdańsk. Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage. Artistic director of the Flamenco Evenings concert series. Founder of the band Los Duendes, in which he writes lyrics and songs.

Nikos Tsiachris is a Greek guitarist and composer living in Berlin. He studied flamenco first in Thessaloniki and then in Andalusia (Granada, Seville and Jerez). Immediately after settling in Berlin, Nikos founded "Rasgueo", one of the most famous flamenco-jazz bands in Germany and released two albums ("Waterfall", "Echo") with original compositions. The third album is due out in 2023. Following the trend of contemporary flamenco, he released two albums with his own compositions ("Alcance" and "Primavera en Berlin") and established cooperation with Bandolero, one of the most famous flamenco drummers. He plans to release another flamenco album in collaboration with famous flamenco musicians from Madrid.

CZYTAJ WIĘCEJ